About Us

خدمات

پورتال حقوقی میزان ارومیه

جهت آشنایی با قوانین حقوقی در این بخش در پنج حوزه
پیام های قضایی     بروشورهای قضایی     و کتابچه ها     و تقاضانامه از دادگستری     و فرم های پیش فرض دادخواست    
مطالب و قوانین حقوی بیان خواهد شد

 • تقاضانامه از دادگستری
 • رایگان
 • در شش حوزه راهنمایی می نماید
 • کیفری، ملکی، خانواده، انحصار وراثت، چک سفته، ثبت احوال
 • تقاضانامه
 • فرم های پیش فرض دادخواست
 • رایگان
 • انواع دادخواست ها در قالب ورد
 • انواع دادخواست های متداول را می توانید دانلود نمایید
 • دادخواست قضایی
 • فرم های حقوقی
 • رایگان
 • انواع فرم ها در قالب ورد
 • فرم های متداول را می توانید در قالب ورد دانلود نمایید
 • فرم های حقوقی
 • پیام های قضایی
 • رایگان
 • در شش حوزه راهنمایی می نماید
 • مشاوره حقوقی کیفری،حقوقی ملکی،حقوقی خانواده،مشاوره حقوقی انحصار وراثت، چک سفته، ثبت احوال
 • پیام های قضایی
 • بروشورهای قضایی
 • رایگان
 • قوانین حدود صد مورد حقوقی را بیان می نماید
 • هر مورد حقوقی توسط فایل پی دی افی که موضوع حقوقی در آن بسط و توضیح داده می شود
 • بروشورقضایی
 • کتابچه حقوقی
 • رایگان
 • هدف ارائه آموزش های کاربردی گام به گام می باشد
 • کتابچه ها به کمک معاونت آموزشی تهیه و هدف آموزش قوانین به زبان ساده می باشد
 • کتابچه حقوقی

آخرین اخبار پورتال حقوقی میزان ارومیه

شماره تماس خود را برای اطلاع از آخرین اخبار وارد نمایید

تمام خدمات حقوقی را با قیمت ثابت زمان مشخص توسط وکلای متخصص دریافت کنید

?>
 
 
Copyright © 2020 MizanURM. All Rights Reserved. MizanURM Template by UAST emamhossein