حضوری

فرم های پیش فرض و آماده حقوقی

فرم تقاضای اعسار

اِعسار در حقوق ایران به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. اعسار معادل کلمه فقهی افلاس است. اعسار بدهکار معمولاً با اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران به اعسار وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. بر خلاف ورشکستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند.

فرم تقاضای صدور اجرائیه متعهدین اسناد رسمی

در این بخش می توانید فرن تقاضای اجرائیه را از سایت به صورت پی دی اف دریافت نمایید

فرم تقاضای صدور اجرائیه مهریه

در این بخش می توانید فرن تقاضای اجرائیه مهریه را از سایت به صورت پی دی اف دریافت نمایید

فرم اجرائیه چک

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است.

 
Copyright © 2020 MizanURM. All Rights Reserved. MizanURM Template by UAST emamhossein