انتقاد و پیشنهادات

 

انتقادات و پیشنهادات خود را می توانید یا در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت نمایید و یا با شماره 04433362033 داخلی 33 مطرح نمایید