انتقاد و پیشنهادات

 

انتقادات و پیشنهادات خود را می توانید یا در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت نمایید و یا با شماره 33680719 داخلی 26 مطرح نمایید