تماس با دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان غربی

تماس با دانشگاه

 

فکس: 044-33680719

تلفن : 044-33680720 و 044-33680719

داخلی 29 و 20

خانم امیری و آقای محمدی و آقای مصطفی زاده

واحد فارغ التحصیلان

داخلی 31 و 19

آقای امانی و آقای صدقی

واحد آموزش

داخلی 18

آقای حبیب زاده

واحد گسترش و پژوهش

داخلی 33 و 15

آقای یوسفی و آقای تقی پور

واحد نظارت

داخلی 23 و 14

خانم باقری و خانم ماهر

واحد مدرسان

داخلی ۱۳

آقای دیبایی و آقای فولادی

واحد مالی

داخلی 24

خانم علیزاده

واحد دانشجویی

داخلی ۱۷

آقای پود

روابط عمومی و مسئول دفتر

داخلی 29

آقای محمدی

واحد فرهنگی

داخلی 26

آقای داعی الحق

واحد حراست

۱۳پست الکترونیک: info@wauast.ir

آدرس: ارومیه بلوار امام رضا خیابان درستکار کوچه دانشگاه جامع علمی کاربردی