تماس با دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان غربی

ریاست دانشگاه

تماس با ریاست دانشگاه: دکتر سهراب عبداله زاده

044-33680719 داخلی 26