تماس با دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان غربی

ریاست دانشگاه

تماس با ریاست دانشگاه: جناب آقای دکتر علی مصیب زاده

044-33362033 داخلی ۱۷