اتاق کارآفرینی

اتاق کارآفرینی

 

 

طرح اتاق کارآفرینی ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه است و رویکردی عملی و ورودی برای ترویج کار آفرینی برای این گروه سنی دارد این طرح با پیش فرض ضرورت كسب مهارت های لازم توسط جوانان برای ورود به بازار کسب و کار تدوین شده است، به عبارتی این گروه سنی را ترغيب مي كند كه با استفاده از مهارت هاي خود به ايده هاي جديد دست يابند و راهكارهاي تبديل آن را به محصولي جهت عرضه به بازار كسب كنند.

در مورد اهميت برگزاري چنين طرح هايي بايد گفت كه ايجاد تفکر خلاق و توسعه قابليت­های مديريتی برای ساماندهی و نهادينه سازی ايده­های نو در جامعه کودکان و نوجوانان اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا آنان با کشف وشناخت توانايی­های خود در ورود به عرصه کارآفرينی ترغيب شوند و آينده خود را نه تنها در يک شغل که در کسب و کاری جديد مهيا سازند.

با توجه به اهمیت موضوع و شروع کار اتاق، ضروری است که اساتید خبره این امر مشاورههای لازم را به مسئول این امر دهند و وی را راهنمایی نمایند.

شماره تماس :044-3362033 داخلی 33 آقای تقی پور